xylitol-1

زایلیتول

زایلیتول به عنوان یک الکل قند طبقه بندی شده است. از لحاظ شیمیایی، الکل های قندی ترکیبی از ویژگی های مولکول های شکر و مولکول های الکل می باشند. این ماده  به میزان کمی در بسیاری از میوه ها و سبزیجات یافت می شود و بنابراین طبیعی است. انسانها از طریق متابولیسم طبیعی مقدار کمی از آن تولید می کنند. زایلیتول به شکل پودر کریستالی سفید موجود هست. از آنجا …

ادامه محصول >