افزودنی-های-مواد-غذایی

افزودنی های مجاز خوراکی

مقدمه افزودنی های مجاز خوراکی “GRAS”   به طور معمول به عنوان  مواد افزودنی امن شناخته می شود. طبق مقررات ۲۰۱ (ها) و ۴۰۹ قانون غذا، دارو و لوازم آرایشی فدرال (ماده) هر ماده ای که عمدا به مواد غذایی اضافه شده است، یک افزودنی مواد غذایی است که تحت بررسی و تأیید FDA قرار می گیرد. افزودنی های مجاز خوراکی به طور کلی  به عنوان (GRAS) توسط اداره غذا و …

ادامه محصول >