gincol-cp-cetyl-palmitate-500x500

ستیل پالمیتات

ستیل پالمیتات مشتق شده از اسید پالمیتیک و ستیل الکل است. این ماده به صورت جامد موم سفید، مولکول اصلی اسپرماتس است، مومی بسیار ارزشمند در جمجمه نهنگ است.  ستیل پالمیتات جزء برخی از نانوذرات لیپید جامد است. مرجان های سنگی که صخره های مرجانی را تولید می کنند، حاوی مقادیر زیادی از موم ستیل پالمیتات در بافت های خود هستند که ممکن است بخشی از آنتی بیوتیک باشند. این …

ادامه محصول >