14628626-2017-12-17-9-11-4

دی متیل فرمامید(DMF)

دی متیل فرمامید یک ترکیب ارگانیک با فرمول (CH3) 2NC (O) H است. به طور معمول به صورت DMF (اگرچه این اولیه برای دی متیل فوران و یا دی متیل فومارات استفاده می شود)، این مایع بدون رنگ با آب و اکثر مایعات آلی می تواند مخلوط شود. DMF یک حلال معمول برای واکنش های شیمیایی است. دی متیل فرمالید بی بو است، در حالیکه نمونه های فنی یا تخریب …

ادامه محصول >