لورامید

مقدمه در طول زمان های قدیم، کوکامید DEA نامعلوم بود. قبایل قبیله ای عمدتا از درخت نارگیل برای بسیاری از خواص زندگی خود استفاده می کردند. برگ و تنه برای پناهگاه و برای سبد ها استفاده شد. این میوه برای غذا و پوسته برای سوخت استفاده شد. گوشت نارگیل، که در آن روغن نارگیل استخراج می شود، به عنوان یک ماده غذایی استفاده شد و بعدها برای بسیاری از خواص …

ادامه محصول >