دی کلسیم فسفات

دی کلسیم فسفات با فرمول CaHPO4 و دی هیدرات آن است. پیشوند “di” نام مشترک است چون تشکیل آنیون HPO42- شامل حذف دو پروتون از اسید فسفریک H3PO4 است. همچنین به عنوان فسفات کلسیم یا کلسیم مونوهیدروژن فسفات شناخته شده است. دی کلسیم فسفات به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود، در برخی از خمیر دندان ها به عنوان یک عامل پرداخت کننده و بیومارایتی یافت می شود.آماده سازی …

ادامه محصول >