pregabalin-used-for-neuropathic-pain52540069004

سدیم پیروات

سدیم پیروات یک نمک از فرم آنیون کنجد از اسید پریوویک است که به عنوان پیروات شناخته می شود این نمک سدیم در بافرهای زیست شناسی مولکولی و کاربردهای کشت سلولی استفاده می شود. استفاده از پیروات سدیم: • برای تهیه رقیق آلبومین-لاکتات-پیروات بول تیرود  • در آزمون تحمل پیروات • برای تهیه محیط کشت الیگودندروسیت توضیحات عمومی پیروات سدیم (SP) ساده ترین کیت اسید است. آن را به عنوان …

ادامه محصول >