سود پرک

سود پرک چیست؟ در دمای اتاق، هیدروکسید سدیم یا سود پرک یک جامد بی بو بلورین سفید است که رطوبت را از هوا جذب می کند. این یک ماده مصنوعی است. هنگامی که در آب حل می شود یا با اسید خنثی می شود مقدار قابل توجهی از گرما آزاد می شود که ممکن است برای احتراق مواد قابل احتراق کافی باشد، این محصول بسیار خورنده است. کاربرد سود پرک …

ادامه محصول >