انواع آنزیم

انواع آنزیم ها

آنزیم ها در اصل پروتئین هایی هستند که توسط ارگانیسم های زنده تولید می شوند تا واکنش های متابولیکی و بیوشیمیایی خاصی در بدن ایجاد کنند. آنها کاتالیزورهای بیولوژیکی هستند که واکنش های بدن را تسریع می کنند. آنزیم ها  کاتالیزورهای بیولوژیکی هستند. در حالی که آنها یک روند را تسریع می کنند یا سرعت می دهند ، در واقع آنها یک مسیر جایگزین برای روند کار ارائه می دهند. …

ادامه محصول >