فنول

فنول چیست؟ فنول ها شبیه به الکل ها دارای گروه های هیدروکسیل هستند که می توانند در اتصال هیدروژنی بین مولکولی شرکت کنند. در حقیقت، فنل ها پیوند هیدروژنی قوی تر نسبت به الکل دارند. فنول ها شبیه به الکل هستند، اما هارمونیک های قوی تر را تشکیل می دهند. بنابراین، آنها در آب بیشتر محلول هستند از الکل ها و نقاط جوش بالاتر است. فنول ها به صورت مایعات …

ادامه محصول >