بب

بنزیل بنزوات

بنزیل بنزوات دارای فرمول شیمیاییC6H5CH2O2CC6H5 هست. این ماده به صورت مایع ای بی رنگ وجود دارد. بنزیل بنزوات ممکن است تحت واکنش هیدروژناسیون کاتالیز شده توسط یک سیستم از [Ru (acac) 3] (که در آن Ru-ruthenium / acac-acetylacetonate) با MeC (CH2PPh2) 3 (سه پایه سه لنگر سه فسفین) و در حضور بیش از حد تری اتیلامین در trifluoroethanol الکل بنزیل را بدست آید. بنزیل بنزوات (BnBzO) که تحت نام تجاری …

ادامه محصول >