فروش پتاسیم گلوکونات،قیمت پتاسیم گلوکونات

گلوکونات پتاسیم

گلوکونات پتاسیم به عنوان افزودنی مواد غذایی طبقه بندی می شود. هم چنین به عنوان مکمل پتاسیم استفاده می شود. پتاسیم مواد مغذی ضروری است. این کاتیون فراوان در مایع داخل سلولی است که نقش کلیدی در حفظ عملکرد سلولی دارد. در مکملهای غذایی، پتاسیم اغلب به عنوان کلرید پتاسیم موجود است، اما هم چنین بسیاری از فرمهای دیگر از جمله سدیم پتاسیم، فسفات، آسپارتات، بی کربنات و گلوکونات  استفاده …

ادامه محصول >